INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: IPY :: Udział ZBA PAN w programach IV IPY (2007 - 2008)

Udział ZBA PAN w programach IV IPY (2007 - 2008)


Zakład Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk został partnerem w kilku wiodących, międzynarodowych projektach badawczych, które są realizowane pod patronatem SCAR, w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego (IPY). Większość projektów ściśle związana jest z tematyką wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy antarktyczne.
 1. CLICOPEN (IPY-34)
  Change and Impact of Climate induced glacial melting on marine coastal Communities off the Western Antarctic Peninsula
  W projekcie tym badane są szczegółowo ekosystemy morskie i lądowe tworzące się na przedpolu cofających się lodowców w pobliżu Stacji "Arctowski".
  Granty specjalne otrzymane z MNiE na lata 2007-2010:
  Nr IPY/268/2006 ekologia - doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
  Nr IPY/26/2007 mikrobiologia - doc. dr hab. Marek Zdanowski (ZBA PAN)
   
 2. Antarctic Marine Ecosytem Studies
  Pracownicy ZBA PAN biorą udział w ocenie liczebności ptaków i ssaków morskich, wznawiając monitorowanie ich populacji wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji na wyspie King George. Włączają się również do badań nad rolą lodu pakowego w wielkości produkcji pierwotnej fitoplanktonu, a zatem również w zasobach kryla oraz liczebność ssaków i ptaków morskich.
  Źródło finansowania SPUB otrzymywany corocznie z MNiE na utrzymanie Stacji i prowadzenie monitoringu.
  Kierownik projektu: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 3. ALIENS (IPY-170)
  Aliens In Antarctica
  Badania w ramach tego projektu maja odpowiedzieć na pytanie jakie organizmy lub jakie ich części i z jakich stron świata przenoszone są antropogenicznie na teren Antarktyki, i które z nich maja szansę na trwałe wniknięcie w lądowe ekosystemy tundry antarktycznej. Pobieranie próbek oraz wywiady ankietowe przeprowadzane sa na statkach turystycznych i wyprawowych.
  Grant specjalny Nr IPY/27/2007 otrzymany z MNiE.
  Kierownik projektu: dr K. Chwedorzewska (ZBA PAN)
   
 4. ACE (IPY-54)
  Antarctic Climate Evolution
  Projekt obejmuje badania geologiczne dotyczące kształtowania się kriosfery na Antarktydzie od eocenu aż po dzień dzisiejszy. Badane są skały wulkaniczne i osadowe zawierające dowody występowania w przeszłości okresów glacjalnych i interglacjalnych. Prace prowadzone są na terenie wyspy Króla Jerzego w rejonie Zatoki Admiralicji, Zatoki King George i Zatoki Sherratt.
  Projekt międzynarodowy Nr 204/N-IPY/2008/0 otrzymany na lata 2008-2011 z MNiE.
  Kierownik projektu: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 5.  ATMOPOL (POLARCAT) (IPY-12)
  Atmospheric Monitoring Network for Anthropogenic Pollution In Polar Regions
  Badania monitoringowe opadu atmosferycznego na kopule lodowej wyspy King George obejmą analizy izotopowe, gazy cieplarniane, metale ciężkie, organiczne zanieczyszczenia a wiec wszystkie główne ksenobionty wnoszone przez człowieka do atmosfery.
  Uczestnictwo w projekcie Nr...... , kierowanym przez dr hab. W. Krawczyk
  Koordynator: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA