POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Chlorofil, nutrienty i produkcja pierwotna

Chlorofil, nutrienty i produkcja pierwotna


Zawartość chlorofilu A w wodach Zatoki Admiralicji jest nierównomierna i podlega dużym wahaniom uzależnionym od warunków lodowych panującymi w czasie roku . W 1981 i 1982 rok, w czasie lata i w czasie zimy rozmieszczenie chlorofilu w wodzie było w miarę jednorodne, natomiast wiosną i jesienią - bardzo zmienne. Jego relatywnie duże koncentracje w kolumnie wody stwierdzono głownie w centralnej części Zatoki. W wyniku działania prądów, wzmagających mieszanie wód zatoki duże stężenia chlorofilu notowano również na głębokości przekraczającej 75m, czyli już poniżej strefy eufotycznej. Średnia roczna zawartość chlorofilu A została oszacowana na 95 mg/m2. Wartość ta przewyższa koncentracje chlorofilu w otwartych wodach Cieśniny Bransfielda, co może wskazywać, że wody Zatoki Admiralicji są bogatsze w fitoplankton.

Wody Zatoki Admiralicji, podobnie jak otwarte wody antarktyczne są bogate w nutrienty. Średnia zawartość całkowitego fosforu (P) wynosi od 0,118 mg/dm3 w pelagialu do 0,141 mg/dm3 przy brzegu. Zawartość azotanów (NO2) waha się w granicach 0,007 - 0,011 mg/dm3, azotynów (NO3) - 0,321 – 0,354 mg/dm3 i jonów amonowych (NH4) – 0,069 – 0,056 mg/dm3. W sumie ilość azotu całkowitego wynosi 0,977 – 0,935 mg/dm3. Zawartość podstawowych nutrientów w wodach Zatoki Admiralicji podlega zmienności sezonowej. Największe koncentracje azotanów i fosforanów spotyka się w strefie przybrzeżnej w rejonie kolonii lęgowych pingwinów oraz w głębszych warstwach wody. Stężenie azotanów rośnie wraz z głębokością. Podobnie jak na natlenienie wody tak i na koncentrację oraz zmienność sezonową biogenów w wodach Zatoki Admiralicji większy wpływ mają warunki hydrodynamiczne niż procesy biologiczne powiązane z produkcja pierwotną.
 
Produkcja pierwotna w wodach antarktycznych zmienia się drastycznie w czasie roku. W Zatoce Admiralicji najwyższe wartości dochodzące do 82 mg C/m3/dzień notowano latem, zimą natomiast spadały one niemal do zera (poniżej progu mierzalności). Całkowita roczna wartość produkcji pierwotnej w wodach powierzchniowych Zatoki Admiralicji wynosi 6,6g C/m3. (AK)
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA