INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Dlaczego Antarktyka? :: Racje prestiżowe (kulturowe)

Racje prestiżowe (kulturowe)

Antarktyka stanowi integralną część naszego globu i bez gruntownego poznania jej przyrody nie można byłoby mówić o poznaniu przyrody naszej Ziemi. Wyniki badań z terenów polarnych istotnie rozszerzyły naszą wiedzę o całym globie o czym najlepiej wie organizacja SCAR zajmujący się inspirowaniem i koordynowaniem badań antarktycznych.

W zakresie nauk o Ziemi teoria dryftu kontynentów Alfreda Wegenera byłaby ułomna bez uwzględnienia Antarktydy. Stanowiła ona centralną część pra-kontynentu Pangea , przed jej rozpadem. Nasza wiedza o zmianach klimatu Ziemi byłyby niepełne bez danych geologicznych (stwierdzono tu najstarsze Kenozoiczne zlodowacenia Ziemi) i glacjologicznych (zarejestrowano fluktuacje klimatu Ziemi na przestrzeni ostatnich 800 000 lat) pochodzących z Antarktyki. 
 
Prawdziwym wyzwaniem dla badaczy są ekosystemy polarne lądowe i morskie, tworzące się w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Opis struktury, funkcjonowania tych ekosystemów, określenie ich składu gatunkowego, zmienności genetycznej czy też fizjologicznych osobliwości pozwalających żyć i rozmnażać się w tym klimacie dostarczyło tematów na setki tysięcy publikacji umieszczanych w najlepszych czasopismach naukowych. Ekosystemy antarktyczne często są traktowane jako potencjalnie porównywalne do hipotetycznych ekosystemów jakie możemy spotkać w kosmosie na różnych planetach lub ich księżycach.

Polska stosunkowo wcześnie postawiła na badania naukowe w Antarktyce i nasz dorobek w wielu dziedzinach można określić jako elementarny, dający podstawy do dalszych bardziej wnikliwych badań. Należy mieć na uwadze fakt, że przy coraz silniejszej konkurencji międzynarodowej i przy coraz mniejszych dotacjach na Polską naukę, znacznie trudniej będzie osiągnąć taki sukces w przyszłości.

Powinniśmy więc być dumni i cieszyć się z naszego dotychczasowego, widocznego wkładu w globalną naukę (=kulturę) i dołożyć wszelkich starań aby nasza pozycja nie uległa w przyszłości deprecjacji . (AT)
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA